ILSSI 黑带大师考试

以下为最终考试的注意事项。

  1. 考试时限为5小时
  2. 完成12题写作题和10题选择题
  3. 请确保互联网上线正常
  4. 当所有问题完成后,按测验完结提交给我们。
  5. 考试评分结果会在一周内提供给考生。

—————————————————————————————-

ILSSI 黑带大师考试